Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin sklepu

Warunki zawarcia umowy

 

REGULAMIN
Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu „Aktywne Prezenty” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU.
Regulamin korzystania z serwisu „AktywnePrezenty.pl” i usług świadczonych przez firmę FunSail z siedzibą w Lublinie 20-609, przy ul. Filaretów 44/317, wpisaną do ewidencji działaności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Konopnica pod nr 1677/2004


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
1.1) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z póź. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
1.2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych,
1.3) ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z póź. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;
1.4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny
2.    FunSail przyjmuje, że każdy klient, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego prezentu) ponosi tylko i wyłącznie klient
2.1)     FunSail przyjmuje, że każdy klient upewnił się, w przypadku prezentów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, o ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku obdarowywanego, że ten ostatni może skorzystać z wybranego prezentu. W odniesieniu do niektórych prezentów wymagane jest posiadanie określonych uprawnień np. prawa jazdy kat „B”. Zawsze dodatkowe wymagania są podawane w opisie prezentu, a obowiązek upewnienia się, że obdarowany je spełnia, spoczywa na kliencie. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna obdarowanego, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację prezentu to ani obdarowanemu ani klientowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do firmy FunSail.
2.2)     Postanowienia pkt. 2.1. mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji, kiedy klient nie upewnił się, czy obdarowany może z uwagi na wymogi administracyjne zrealizować prezent, którego realizacja związana jest z wyjazdem zagranicznym, w szczególności firma FunSail nie odpowiada za to czy obdarowany dysponuje aktualnym paszportem i czy uzyska dokumenty (takie jak np. wiza), uprawniające go do wjazdu na terytorium państwa obcego.


II.    DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

-    FIRMA FUNSAIL – firma z siedzibą w Lublinie 20-609 przy ulicy Filaretów 44/609 wpisaną do ewidencji działaności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Konopnica pod nr 1677/2004, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek dokonuje zamówienia PREZENTU na rzecz KLIENTA
-    KLIENT – osoba, która na rzecz obdarowanego zamawia w firmie FunSail – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek, prezent,
-    VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania PREZENTU określonego w tym dokumencie,
-    OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA - okres czasu, w którym PREZENT musi zostać zarezerwowany w CENTRUM REZERWACJI oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu realizacja PREZENTU nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA jest różny w zależności od poszczególnych prezentów. Niektóre PREZENTY są ze swej istoty lub z przyczyn technicznych dostępne tylko w określonym sezonie. Zawsze jest to wyraźnie oznaczone na VOUCHERZE i w opisie PREZENTU.
-    KUPON = GIFT CARD – jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do wymienienia go na wybrany przez siebie VOUCHER, który z kolei uprawniać go będzie do realizacji wybranego PREZENTU.
-    OKRES WAŻNOŚCI KUPONU – jest to okres czasu, w którym OBDAROWANY musi dokonać wymiany KUPONU na wybrany przez siebie VOUCHER. Po upływie tego okresu wymiana nie jest możliwa. Okres ten zawsze jest podany na KUPONIE.
-    TERMIN REZERWACJI – jest to ostatni dzień z okresu ważności VOUCHERA, w którym możliwe jest dokonanie rezerwacji realizacji PREZENTU. Ostatni dzień, w którym możliwe jest dokonanie rezerwacji prezentu jest zawsze 28 dniem przed upływem okresu ważności VOUCHERA. Jeżeli OBDAROWANY dokona rezerwacji PREZENTU przed upływem TERMINU REZERWACJI, to FunSail gwarantuje, że jego PREZENT zostanie zrealizowany nawet jeżeli
OKRES WAŻNOŚCI PREZENTU upłynie. Po TERMINIE REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI PREZENTU rezerwacja będzie możliwa w miarę dostępności miejsc. FunSail zobowiązuje się dołożyć starań, aby do realizacji PREZENTU doszło, ale nie gwarantuje tego.  
-     OBDAROWANY– osoba, która po dokonaniu rezerwacji, wypełnieniu i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do skorzystania z zamówionego PREZENTU, określonego w tym dokumencie,
-    WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizująca/e PREZENT
-    REALIZACJA PREZENTU – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi ( PREZENTU) na rzecz OBDAROWANEGO,
-    PREZENT– towar lub usługa, której wykonanie FunSail działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY,
-    SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu aktywneprezenty.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu - procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie,
-    KOD USŁUGI – jest to ciąg pierwszych czterech znaków lub cyfr (liter alfabetu angielskiego - bez znaków charakterystycznych dla języka polskiego lub cyfr arabskich), który identyfikuje konkretny PREZENT
-    KOD VOUCHERA – może zawierać cyfry i litery, który identyfikuje zamówienie konkretnego PREZENTU,
-    CENTRUM REZERWACJI – biuro FunSail, którego dane teleadresowe są zawsze podane na stronie internetowej pl. W miejscu tym OBDAROWANY dokonuje zgłoszenia VOUCHERA przy wykorzystaniu formularza rezerwacyjnego ze strony www.aktywneprezenty.pl lub telefonicznie i ustala termin oraz szczegóły dotyczące realizacji PREZENTU.
-     OPIS PREZENTU – jest to określenie czego może się spodziewać OBDAROWANY po danym PREZENCIE. Z tym, że FunSail zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a
faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.aktywneprezenty.pl, w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń, rodzaj użytego sprzętu itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji.
-    DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura FunSail tj. od 8.00 do 17.00, oraz soboty w godzinach 9.00 – 14.00 ,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


III.    ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.    Firm FunSail działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY na rzecz KLIENTA PREZENT spośród aktualnie znajdujących się w ofercie na stronie internetowej serwisu aktywneprezenty.pl.
2.    Zamówienie PREZENTU następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:
a.    wybranie PREZENTU, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,
b.    klikniecie przycisku „następny krok”,
c.    zaakceptowanie wybranych PREZENTÓW i zatwierdzenie swoich niezbędnych danych
d.    wybranie opcji dostarczenia koperty zawierającej voucher uprawnijący do realizacji prezentu, zatwierdzenie regulaminum,wybranie sposobu dokonania zapłaty za PREZENT,
e.    w sposób analogiczny jak w pkt. 2 a) – d) odbywa się zamówienie i dostarczenie KUPONÓW (GIFT CARDS),
f.    po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.
2.1)     Możliwe jest również dokonanie zamówienia PREZENTU przez telefon, w takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący, o czym KLIENT każdorazowo jest informowany w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.
3.    Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik zaznacza widoczne na ekranie pole obok napisu „akceptuję regulamin”, co oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł z firmą FunSail umowę.
3.1)    W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia PREZENTU przez telefon za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.

4.     Warunkiem otrzymania koperty, o której mowa w pkt. 2 d) jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.aktywneprezenty.pl. Kwota tam podana, w odniesieniu do PREZENTÓW zawiera podatek VAT.
4.1)     W odniesieniu do KUPONÓW (GIFT CARDS) to stanowią one dokument uprawniający do wymiany ich na VOUCHER i dopiero z tą chwilą możliwe jest wystawienie faktury VAT. Wcześniej KLIENT może jedynie uzyskać dokument potwierdzający wpłacenie określonej kwoty, ale dokument ten nie jest fakturą VAT.
4.2)     W każdym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest
KLIENT.
4.3)     W żadnym wypadku ani VOUCHERY ani KUPONY (GIFT CARDS) nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji PREZENTÓW z zastrzeżeniem punktu IV – 1.
4.4)     Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:
-    poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy firmy FunSail
-    gotówką – w przypadku osobistego odbioru koperty w biurze FunSail lub w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem Pocztą Polską lub kurierem DPD.
-    z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności
bezpośrednich jako partnera FunSail.
5.     Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek firmy FunSail
Deutsche Bank Polska SA 80 1910 1048 2305 9910 4700 0003 , z chwilą zaksięgowania jej przez serwis obsługujący płatności,  z chwilą wpłacenia jej w kasie biura FunSail, z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi lub listonoszowi,
6.    Koperta, zawierająca VOUCHER, rachunek/fakturę i instrukcję dla OBDAROWANEGO, jest dostarczana do KLIENTA wg jego wyboru w następujący sposób:
a.    za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku FunSail, ale jest uzależnione od pracy poczty, za co firma FunSail nie ponosi odpowiedzialności,
b.    możliwy jest również odbiór osobisty – w biurze FunSail, następnego dnia roboczego po godzinie 9.00.
c.    za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku firmy FunSail ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co FunSail nie ponosi odpowiedzialności,

6.1)    Dostarczenie koperty zawierającej VOUCHER, fakturę, dowód zakupu i instrukcję dla OBDAROWANEGO odbywa się na koszt FunSail, tj. KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, jedynie w odniesieniu do PREZENTÓW o wartości wyższej niż 300 zł. (trzysta złotych). W przypadku PREZENTÓW o wartości niższej niż 300 zł pobierane są koszty za wszystkie wysyłki kurierskie w wysokości 15zł.
6.2)    W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego PREZENTU na wskazany w zamówieniu adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty
7.     OBDAROWANY może zrealizować otrzymany PREZENT w okresie ważności VOUCHERA. Okres ważności VOUCHERA na prezenty kupowane za pośrednictwem strony internetowej www.aktywneprezenty.pl wynosi 6 miesięcy lub pełen sezon od daty złożenia zamówienia. - niektóre PREZENTY ze swojej istoty są PREZENTAMI sezonowymi i nie ma możliwości ich realizacji poza sezonem. W celu realizacji PREZENTU, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA VOUCHERA, ten ostatni musi się skontaktować z CENTRUM REZERWACJI serwisu aktyweprezenty.pl przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów realizacji PREZENTU jak: miejsce i czas realizacji PREZENTU, dane WYKONAWCY i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. Rezerwacje po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale FunSail nie gwarantuje w takim przypadku realizacji PREZENTU.
7.1)     W celu zmiany terminu realizacji prezentu na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się z CENTRUM REZERWACJI odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na pięć dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie terminu rezerwacji taka zmiana nie jest już możliwa.
7.2)     W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja odbywa się poza granicami Polski, składane rezerwacje są ostatecznie i nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian terminów. Brak możliwości dokonywania żadnych zmian terminów występuje także w przypadku niektórych prezentów realizowanych na terenie Polski – w takim przypadku informacja o braku możliwości dokonywania zmian terminów zawarta jest w opisie prezentu.

7.3)     Firma FunSail zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja PREZENTU nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować realizacji PREZENTU w konkretnym dniu.
7.4)     Niezrealizowanie PREZENTU w okresie ważności VOUCHERA, jak również niedokonanie rezerwacji przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
7.5)     OBDAROWANY może dokonać wymiany otrzymanego VOUCHERA na inny w terminie 30 dni od dnia wystawienia VOUCHERA, pokrywając jedynie koszty związane z wystawieniem nowego VOUCHERA w wysokości 10 zł. Warunkiem dokonania wymiany jest okazanie przez OBDAROWANEGO rachunku/faktury potwierdzającej dokonanie przedpłaty. Wymiany takiej OBDAROWANY może dokonać tylko jednokrotnie i odbywa się ona na następujących zasadach:
a.    na VOUCHER uprawniający do realizacji droższego PREZENTU, po dokonaniu stosownej dopłaty,

b.    na VOUCHER uprawniający do realizacji PREZENTU o tej samej wartości, co VOUCHER otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
c.    na VOUCHER uprawniający do realizacji PREZENTU o niższej wartości od VOUCHERA otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty.
7.6)     Nie ma możliwości wymiany KUPONU (GIFT CARD) na kolejny KUPON (GIFT CARD). Wymiana KUPONÓW (GIFT CARD) na VOUCHERY możliwa jest w terminie określonym na KUPONIE (GIFT CARD). Wymiana ta może zostać dokonana w następujący sposób:
a.    bezpośrednio przy użyciu serwisu internetowego www.aktywneprezenty.pl poprzez wpisanie kodu KUPONU (GIFT CARD) w procesie zakupu VOUCHERA ),
b.    osobiście w biurze FunSail
c.    poprzez dostarczenie KUPONU (GIFT CARD) do biura FunSail za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich oraz podanie wybranego PREZENTU i danych kontaktowych. Wówczas listem zwrotnym OBDAROWANY otrzymuje VOUCHER uprawniający go do realizacji wybranego PREZENTU.
7.7)     Wymiany KUPONU (GIFT CARD) na VOUCHER OBDAROWANY może dokonać tylko jednokrotnie i odbywa się ona na następujących zasadach:
a.    na VOUCHER uprawniający do realizacji droższego PREZENTU, po dokonaniu stosownej dopłaty,
b.    na VOUCHER uprawniający do realizacji PREZENTU o tej samej wartości, co KUPON (GIFT CARD), bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
c.    na VOUCHER uprawniający do realizacji PREZENTU o niższej wartości od KUPONU ( GIFT CARD), ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty.

8.    W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA lub KUPONU (GIFT CARD), a termin realizacji PREZENTU (ważności VOUCHERA lub GIFT CARD jeszcze nie minął) i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu VOUCHERA, pokrywając jedynie koszty związane z wystawieniem nowego VOUCHERA w wysokości 10 zł oraz ewentualne koszty wysyłki.
9.    Możliwa jest wymiana kilku KUPONÓW (GIFT CARD) na VOUCHER na zasadach przedstawionych w punkcie 7.5. Tej zasady nie stosuje się do promocyjnych KUPONÓW (GIFT CARD) wydawanych przez serwis aktywneprezenty.pl w trakcje akcji promocyjnych. Termin ważności promocyjnych KUPONÓW (GIFT CARD) różni się od terminu ważności KUPONÓW
(GIFT CARD) sprzedawanych za pośrednictwem serwisu aktywneprezenty.pl. Postanowienie powyższe dotyczy zarówno akcji promocyjnych własnych organizowanych przez FunSail, jak i akcji promocyjnych innych firm, w których to akcjach FunSail występuje jako partner.
10.     Warunkiem realizacji PREZENTU, po ustaleniu stosownych szczegółów z CENTRUM REZERWACJI, jest oddanie WYKONAWCY przez OBDAROWANEGO wypełnionego VOUCHERA. W przypadku odmowy oddania VOUCHERA WYKONAWCA jest uprawniony do odmowy realizacji PREZENTU.
10.1)    OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od określonego wieku OBDAROWANEGO lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a ODDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji PREZENTU.
10.2)     WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.
10.3)    Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji PREZENTU.
10.4)    Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji PREZENTU lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji PREZENTU, niezależnie od przyczyn , a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.
10.5)    W przypadku PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, w sytuacji kiedy według jego oceny
mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji PREZENTU bezpośrednio z Wykonawcą, o czym jest obowiązany zawiadomić firmę FunSail albo ustalenie nowego terminu realizacji PREZENTU następuje za pośrednictwem CENTRUM REZERWACJI. W takiej sytuacji FunSail nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWNY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania, chyba, że realizacja PREZENTU miała odbyć się poza granicami RP.
10.6)    Postanowienia 10.5 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania PREZENTU doszło z przyczyn technicznych niezależnych od FunSail, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.
10.7)    W sytuacjach opisanych w 10.5 i 10.6 oraz w sytuacji kiedy w danym miejscu w
konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji PREZENTÓW, FunSail zastrzega sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym poinformuje OBDAROWANEGO na co najmniej 6 godz. przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji OBDAROWANY, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ustalić z CENTRUM REZERWACJI nowy termin realizacji PREZENTU. 11.     W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych PREZENTÓW, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia OBDAROWANEGO, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany PREZENT. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji PREZENTU.


IV.    PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
1.     W każdym wypadku, w ciągu 10 dni od otrzymania VOUCHERA, jeżeli PREZENT nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji PREZENTU bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym FunSail. pisemnie na adres spółki lub na adres info@funsail.pl i pod warunkiem zwrotu VOUCHERA wraz z dowodem zakupu wystawionym za dokonanie danej przedpłaty. Wpłacona przedpłata podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 20 zł.
2.     Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe FunSail w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia PREZENTU lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, o ile doszło ono do FunSail przed upływem terminu określonego w pkt. 1.
3.    FunSail zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.
4.    W przypadku niezrealizowania prezentu lub opóźnienia realizacji prezentu z winy FunSail, dłużej niż o 7 dni, licząc od dnia ustalonego przez obdarowanego w centrum rezerwacji, jako dzień realizacji prezentu, zobowiązuje się ona do zapłaty na rzecz klienta sumy dwukrotnie wyższej niż otrzymana przedpłata.


V.    PRAWO FunSail DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.    FunSail zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja PREZENTU okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez FunSail ofertę specjalną.
2.    Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji PREZENTU, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od FunSail, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez WYKONAWCĘ i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.


VI.    WSPÓŁPRACA FunSail z WYKONAWCAMI oraz współpraca z innymi firmami
1.    FunSail wybiera WYKONAWCÓW spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży, a ponadto, zwłaszcza w odniesieniu do PREZENTÓW, które mogą łączyć się z ewentualnym ryzykiem dla życia i zdrowia OBDAROWANYCH, posługuje się wyłącznie profesjonalistami posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami.

2.     FunSail podejmuje również współpracę z firmami, które nie są WYKONAWCAMI, a które kooperując z FunSail promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, regulamin niniejszy jest wiążący, chyba że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla OBDAROWANYCH w zakresie realizacji/wykonania PREZENTU, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji PREZENTÓW.


VII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1.    Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest FunSail
1.1)     Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe FunSail stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych FunSail wyłącznie w celu realizacji PREZENTU.
1.2)     Wykorzystanie przez FunSail zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 1.1., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO.
2.    KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.
3.    KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów FunSail swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.


VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.     Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji PREZENTU, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza FunSail, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili realizacji PREZENTU lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.
2.     FunSail niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji przez WYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.
3.     FunSail ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże FunSail nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA i OBDAROWANEGO za ewentualne szkody na osobie o ile do realizacji PREZENTU posłużyła się profesjonalistą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań WYKONAWCY lub jakości dostarczonego przez niego PREZENTU, FunSail podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do WYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.
4.     FunSail nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERU wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji PREZENT traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.
5.     FunSail zaleca wszystkim OBDAROWANYM, którzy otrzymali VOUCHER uprawniający ich do realizacji PREZENTÓW, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.
6.    PREZENTY znajdujące się na stronie internetowej www.aktywneprezenty.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT jak i OBDAROWANY. Niemniej FunSail zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem PREZENTU, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ itp.

7.    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją PREZENTU FunSail zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
8.    Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.Strona głównaStrona główna